Sisteme entegre edilmek ne demek?

Soru: Üniversite sistemine entegre edilmek ne demek? Çocuğumuz bu seti alınca Sakarya Üniversitesine mi kayıt olmuş oluyor?
Burcu ÖZDAĞ

Cevap: Bu uygulama ve hazırlana setler bağlamında Üniversite bünyesinde aşağıda verilen birim çocuğu sisteme dahil olduğu andan başlayarak sistemden ayrılıncaya kadar düzenli olarak takip edecektir.

BÜYÜK AİLE OKUL ÖNCESİ GELİŞİMSEL İZLEME TANIMA VE DEĞERLENDİRME BİRİMİ.

Birimin Amacı: Birimin amacı, gelişimsel süreçte çocuğun okula başlayıncaya kadar izlenmesi, bilişsel, duygusal, davranışsal ve psikolojik olarak tanınması ve değerlendirilmesidir.

Alt Birimler:
1. Bebeklik Dönemi Destek Birimi (0-2 Yaş): Bu birimde aşağıda belirtilen konulara ilişkin izleme, tanıma ve değerlendirmeler yapılacaktır.
a. Dil Gelişimi
b. Fiziksel Gelişimi.
c. Zihinsel Gelişimi
d. Duygusal Gelişim.
e. Sağlık Gelişimi

2. Okulöncesi Destek Birimi (3-6 Yaş): Bu birimde aşağıda belirtilen konulara ilişkin izleme, tanıma ve değerlendirmeler yapılacaktır.
a. Dil Gelişimi
b. Fiziksel Gelişimi.
c. Zihinsel Gelişimi
d. Duygusal Gelişim.
e. Sağlık Gelişimi
f. Uyumsuz Davranışlar.

Birimlerde Uygulanacak Testler:
a. Zekâ Testleri.
b. Gelişimsel Tarama Testleri.
c. Dikkat Testleri.
d. Uyumsuz Davranış Gözlem Formları.
e. Öğrenme Stilleri Belirleme Formları.
f. Duygu Durum Testleri.
g. Temel yetenek testleri.
h. Gelişimsel Davranış Gözlem Formları

Birimde Görev Alacak Personel:
A. Koordinatörler:
a. Genel Koordinatör.
b. Bebeklik Dönemi Destek Birimi Koordinatörü
c. Okulöncesi Destek Birimi Koordinatörü

B. Alan Uzmanlıkları
a. Psikolojik Danışman
b. Klinik Psikolog.
c. Sosyal Hizmet Uzmanı
d. Özel Eğitim
e. Okul Öncesi Öğretmeni,
f. Çocuk Gelişim Uzmanı
g. İngilizce Öğretmeni

C. Hizmet Alınacak Uzmanlıklar.
a. Çocuk Doktoru.
b. Çocuk Psikiyatrisi.
c. Diyetisyen.
d. Avukat

Birimin İşleyiş Süreci:
1. Hazırbulunuşluk Kazanma Aşaması: Bu aşamada öncelikle çocuğun içinde bulunduğu aya ait Gelişimsel Set alınarak sisteme entegre olunmalıdır. Sisteme entegre olan ebeveyne bir kullanıcı adı ve şifresi verilecektir. Sisteme entegre olan ebeveyn, ocuğun içinde bulunduğu gelişimsel döneme uygun olarak hazırlanan bilgilendirme notlarını okur.
2. Gözlem Aşaması: Bu aşamada ebeveyn birinci aşamada çocuğun içinde bulunduğu döneme ilişkin bilgilere dayalı gözlemler yapar. Bu gözlemleri;
g. Dil Gelişim Gözlem Formu,
h. Fiziksel Gelişim Gözlem Formu,
i. Zihinsel Gelişim Gözlem Formu,
j. Duygusal Gelişim Gözlem Formu,
k. Sağlık Gelişim Gözlem Formu ve

a. Uyumsuz Davranışlar Gözlem Formları yardımı ile yapar, ve sisteme yükler.

3. Farkındalık Aşaması: Bu aşamada ebeveyn çocuğunun fiziksel, sosyal ve zihinsel gelişim alanlarına ilişkin güçlü, eksik ve zayıf olan yönlerinin farkına varır.

4. Geri Bildirim Aşaması: Bu aşamada, ebeveynin sisteme yüklediği Gözlem Formlarına ilişkin değerlendirme ilgili birim koordinatörü ve alan uzmanları ile birlikte değerlendirilir. Çocuğun gelişim alanlarında güçlü olan yönlerini koruyucu, eksik yönlerini geliştirici ve zayıf yönlerini iyileştirici yardımlar planlanır. Bu yardımların ne zaman, nerede, nasıl ve kimler tarafından verileceği belirlenir. Bütün bu bilgiler uygun bir rapor ile ebeveyne bildirilir.

5. İzleme Aşaması: Bu aşamada, ebeveyne önerilen koruyucu, geliştirici ve iyileştirici eylem planının uygulanmasından sonra aynı gelişimsel gözlem formları doldurulur ve sisteme yüklenir. İlgili birim tarafından değerlendirme yapılır ve aile bilgilendirilir. Bu aşamada da herhangi bir ilerleme kaydedilemez ise çocuk ilgili alan uzmanlıklarına yönlendirilir.

Not: Her bir gelişim döneminde olan çocuk için yukarıdaki süreç geçerlidir.
Görev ve Sorumluklar:
1. Genel Koordinatörün Görevleri:
a. Birimler arsındaki koordinasyonu sağlar.
b. İlgili kişi kurum ve kuruluşlarla görüşmeler yapar.
c. Personelin alacağı ya da alması gereken eğitimleri belirler ve planlar.
d. Birimin işleyişi ile ilgili tüm süreçlere hâkim olmak, planlamak, yönetmek ve kontrol etmek.
e. Tespit edilen sorun, problem ve iş akışına engel faktörlere çözüm yolları aramak ve yetkisi dâhilinde çözüme ulaştırmakla yükümlüdür.
f. Birimin günlük işletme faaliyetlerinden sorumludur.
g. Birimin önceden saptanmış bütçe hedeflerine göre mali gelişimini satış, maliyet, net gelir, büyüme faktörleri çerçevesinde değerlendirmekle yükümlüdür.
h. Kalite sisteminin düzgün işlemesi için üstüne düşen görevleri eksiksiz olarak yerine getirmekle yükümlüdür.
i. Birim koordinatörlüklerinin hazırladığı ve ilgili kurum ve kuruluşlarla paylaşılacak bilgileri denetlemek ve paylaşmak.
j. Birimin bütün faaliyetlerini denetlemekle yükümlü olmaktır.

2. Bebeklik Dönemi Destek Birimi Koordinatörünün Görevleri:
a. Birimdeki uzmanlar arasındaki koordinasyonu sağlamak.
b. Geri Bildirimlerin zamanında ve uygun bir şekilde yapılıp yapılmadığı denetlemek.
c. Sorumlu olduğu personelin alacağı ya da alması gereken eğitimleri genel koordinatöre bildirmek.
d. Birimin amaç ve vizyonuna uymayan birim uzmanlarından kaynaklanabilecek olumsuzlukları zamanında fark etmek ve gerekli önlemleri almak.
e. Etik kurallara uymayan durumları denetlemek ve gerekli önlemleri almak.
f. İlgili kurum ve kuruluşlarla paylaşılacak bilgileri hazırlamak ve Genel Koordinatörün onayına sunmak.
g. Genel Koordinatörün verdiği görevleri yerine getirmek.

3. Okulöncesi Destek Birimi Koordinatörünün Görevleri:
a. Birimdeki uzmanlar arasındaki koordinasyonu sağlamak.
b. Geri Bildirimlerin zamanında ve uygun bir şekilde yapılıp yapılmadığı denetlemek.
c. Sorumlu olduğu personelin alacağı ya da alması gereken eğitimleri genel koordinatöre bildirmek.
d. Birimin amaç ve vizyonuna uymayan birim uzmanlarından kaynaklanabilecek olumsuzlukları zamanında fark etmek ve gerekli önlemleri almak.
e. Etik kurallara uymayan durumları denetlemek ve gerekli önlemleri almak.
f. İlgili kurum ve kuruluşlarla paylaşılacak bilgileri hazırlamak ve Genel Koordinatörüm onayına sunmak.
g. Genel Koordinatörün verdiği görevleri yerine getirmek.

Etik Kurallar:
1. Gizlilik. Sisteme kayıtlı olan hiçbir çocuğa ve ebeveynine ilişkin bilgiler yasal ve hayati konular dışında asla üçüncü kişi ile paylaşılmaz. İstismar(fiziksel, duygusal,psikolojik ve cinsel) vakalarında, kişinin kendine ya da başkasına zarar vereceği durumların dışında kalan bilgiler paylaşılamaz. Bu bağlamda da paylaşılan bilgiler, çocuğun kişilik gelişimini engellemeyecek ve benlik bütünlüğünü bozmayacak şekilde yapılmalıdır.
2. Çocuğa herhangi bir eğitsel, sosyal ya da psikolojik yardım süreci planlamadan yaşanan durumlara ilişkin tıbbi yardım alınmasını istemek.
3. Birimde görev alacak uzmanlardan psikiyatristin ve tıp alanında eğitim almış uzmanların dışında hiçbir yetkilinin İlaç yazma yetkisi yoktur. Ancak ilaç alması gereken danışanlar bu uzmanlara yönlendirilebilir.
4. Çocuk hakkında yeterli bilgiye sahip olmadan bir yargıya varılamaz. Aksi durumlarda yanlış bir tanı ve bu tanıya uygun fakat çocuğun sahip olduğu duruma uygun olmayan bir yardım süreci başlayabilir.
5. Bilgi paylaşımları genel koordinatörün onayı ile yapılır.
6. Bilgi paylaşımlarında tanıyı paylaşmak yerine tanıya neden olan faktörler paylaşılır.
7. Bilgi paylaşımlarında vurgu davranışlara ve bu davranışların altındaki nedenlere yönelik olmalıdır. Değerlendirilen ve değiştirilmek istene kişi değil sadece davranışı olmalıdır.
8. Sistemde olan ve hizmet alan her birey değerlidir ve şartsız kabul edilmelidir.
9. Hiçbir çocuk ve ebeveyne yargılayıcı ve suçlayıcı davranılmamalıdır.
10. Bilgilendirme düzenli ve tutarlı yapılmalıdır.
11. Yapılan eleştirilere cevap verme yerine bu eleştiriler not edilmeli sorulan sorulara cevap verilmelidir.
12. Çocukla ilgili bilgiler birim dışına taşınmayacak, birimde çalışılan olgular alan ve birim dışı uzmanlarla tartışılmayacak ve Genel Koordinatörün bilgisi dahili dışında bir eylem planı oluşturulmayacaktır.

BA ekibi olarak teşekkür ederiz....

Neredeyiz İstanbul / TÜRKİYE